معرفی بند خط  تلفنی 2 متری  4رشته ایرانی :

از  بند خط  تلفن  جهت اتصال دستگاه تلفن به پریز تلفن و همچنین اتصال دستگاههای ضبط  مکالمات  به تلفن و یا سانترال استفاده می شود .