معرفی بند خط تلفنی  5متری  4 رشته ایرانی :

از بند خط تلفن  جهت اتصال دستگاه تلفن به پریز تلفن و همچنین اتصال  دستگاههای ضبط مکالمات  به تلفن و یا سانترال استفاده می شود .