معرفی بند گوشی  تلفنی کرم :

کابل فنری سوکت داری است که برای اتصال گوشی به پایه اصلی تلفن در تلفنهای سیم دار استفاده می شود و در رنگهای مختلف وجود دارد .