معرفی سرسوکت تلفنی 6P6C :

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .