فیش آداپتور روبردی


با استفاده از این جک می توانید آداپتور را به برد وصل کرده و در موقع لزوم فیش آن را خارج کنید ، اکثر آداپتورها به صورت استاندارد با این جک سازگاری دارند.  فیش آداپتور روبردی  دارای سه پایه جهت لحیم شدن به بردهای الکترونیکی با دستگاه هویه می باشد (دو پایه آن جهت اتصال قطب منفی GND- و یک پایه جهت اتصال V+ قطب مثبت برق ورودی ) و از آن برای ورودی برق بردهای الکترونیکی بوسیله آداپتور استفاده می شود .خیر
بله