سرسوکت تلفنی 6P6C
  سرسوکت تلفنی 6P6C کانکتور
  کانکتور
  ۷۷۰ تومان
  سرسوکت تلفنی 6P4C
  سرسوکت تلفنی 6P4C کانکتور تلفن RJ11
  کانکتور تلفن RJ۱۱
  ۴۴۰ تومان
  سوکت آویز تلفنی 616M سیم 30 سانتی
  سوکت آویز تلفنی 616M سیم 30 سانتی کانکتور تلفن سیم 30 سانتی
  کانکتور تلفن سیم ۳۰ سانتی
  ۲,۷۵۰ تومان
  سوکت آویز تلفنی 6 623K سیم
  سوکت آویز تلفنی 6 623K سیم کانکتور تلفن سیم دار
  کانکتور تلفن سیم دار
  ۶,۶۰۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی SMD 6P4C
  سوکت تلفنی روبردی SMD 6P4C کانکتور تلفن روبردی
  کانکتور تلفن روبردی
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C(صایرانی )
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C-صایرانی - کانکتور تلفن روبردی
  کانکتور تلفن روبردی
  ۱,۹۸۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P6C رایت مستطیلی
  سوکت تلفنی روبردی 6P6C رایت مستطیلی کانکتور تلفن روبردی
  کانکتور تلفن روبردی
  ۲,۷۵۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت (آریسون )
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت -آریسون - کانکتور تلفن روبردی
  کانکتور تلفن روبردی
  ۸۸۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت 8تایی
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت 8تایی کانکتور تلفن روبردی
  کانکتور تلفن روبردی
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P6C رایت
  سوکت تلفنی روبردی 6P6C رایت کانکتور تلفن روبردی رایت
  کانکتور تلفن روبردی رایت
  ۱,۸۷۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت کانکتور تلفنی روبردی رایت
  کانکتور تلفنی روبردی رایت
  ۱,۶۵۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 4P4C رایت
  سوکت تلفنی روبردی 4P4C رایت کانکتور تلفنی روبردی رایت
  کانکتور تلفنی روبردی رایت
  ۱,۶۵۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی SMD 6P6C
  سوکت تلفنی روبردی SMD 6P6C کانکتور تلفنی روبردی
  کانکتور تلفنی روبردی
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  سرسوکت تلفنی 4P4C بسته 100تایی
  سرسوکت تلفنی 4P4C بسته 100تایی کانکتور تلفنی 4P4C
  کانکتور تلفنی ۴P۴C
  ۵۵۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 4P4Cصاف
  سوکت تلفنی روبردی 4P4Cصاف 101014
  ۱۰۱۰۱۴
  ۲,۷۵۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P4Cصاف
  سوکت تلفنی روبردی 6P4Cصاف 101002
  ۱۰۱۰۰۲
  ۲,۷۵۰ تومان
  سوکت تلفنی روبردی 6P6Cصاف
  سوکت تلفنی روبردی 6P6Cصاف 101003
  ۱۰۱۰۰۳
  ۳,۳۰۰ تومان
  سرسوکت تلفنی 6P2C
  سرسوکت تلفنی 6P2C کانکتور تلفن RJ11
  کانکتور تلفن RJ۱۱
  سوکت آویز تلفنی 4 623K سیم
  سوکت آویز تلفنی 4 623K سیم کانکتور تلفن سیم دار
  کانکتور تلفن سیم دار
  سوکت آویز تلفنی 2 623K سیم
  سوکت آویز تلفنی 2 623K سیم کانکتور تلفن سیم دار
  کانکتور تلفن سیم دار
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت مستطیلی
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت مستطیلی کانکتور تلفن روبردی
  کانکتور تلفن روبردی
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت دوتایی
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت دوتایی کانکتور تلفنی روبردی
  کانکتور تلفنی روبردی
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت (پشت قوس دار)
  سوکت تلفنی روبردی 6P4C رایت -پشت قوس دار- کانکتور تلفن روبردی
  کانکتور تلفن روبردی
  سوکت آویز تلفنی 616E
  سوکت آویز تلفنی 616E کانکتور آویز تلفنی
  کانکتور آویز تلفنی
   معرفی سرسوکت تلفنی :

   از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .
   کانکتورتلفنی (RJ11)
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده