سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP سوکت شبکه CAT5 RJ45
  سوکت شبکه CAT۵ RJ۴۵
  ۱,۰۸۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد نقره ای
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد نقره ای کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۲,۶۴۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد طلایی
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد طلایی سرسوکت شبکه
  سرسوکت شبکه
  ۶,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۴,۸۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹,۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۷,۸۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP سرسوکت شبکه
  سرسوکت شبکه
  ۱,۶۸۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۲۰,۴۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT7
  سرسوکت شبکه CAT7 سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۴,۴۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱,۸۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5 106016
  ۱۰۶۰۱۶
  ۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی 111021
  ۱۱۱۰۲۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه 10 پین
  سرسوکت شبکه 10 پین کانکتور
  کانکتور
  ۳,۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD 111025
  ۱۱۱۰۲۵
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد فلزی NONAME
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد فلزی NONAME کانکتور NONAME CAT5
  کانکتور NONAME CAT۵
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه

   معرفی سرسوکت شبکه  :

   از ا ین قطعه برای اتصال کابل شبکه به کیستون استفاده میشود ، به این ترتیب که سیمهای داخل کابل شبکه داخل سرسوکت چیده می شوند و با آچار پرس مخصوص شبکه پرس می شوند .

   کانکتورشبکه(RJ45)
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده