کلید کشویی


هرگاه نیاز به کلید روشن و خاموش ساده بدون بروز مشکل و یا زمانیکه به دنبال کلید سلکتور می باشید می توانید از کلیدهای کشویی استفاده کنید . این کلید ها شامل یک برآمدگی کوچک می باشند که از کلید خارج شده و بصورت کشویی در طول بدنه ی کلید حرکت می کند و می تواند دو یا چند وضعیت داشته باشد .

خیر
بله