معرفی جای باطری قلمی دوتایی :

بسیاری از وسایلی که در اطرافمان وجود دارد با تغذیه از باطری های قلمی ، لیتیومی و کتابی کار می کنند ، مانند  اسباب بازی های کوچک ، دماسنج های دیجیتالی و ...  . در این گونه موارد برای استفاده آسانتر از باطری ها از جاباطری استفاده می شود .