سرسوکت تلفن 4P4C RJ11بسته 100تایی
کانکتور تلفنی ۴P۴C

معرفی سرسوکت تلفنی 4p4c :

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .