طلق کی پد پاناسونیک 6441
  طلق کی پد پاناسونیک 6441 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 3611
  طلق کی پد پاناسونیک 3611 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 3531
  طلق کی پد پاناسونیک 3531 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 2257
  طلق کی پد پاناسونیک 2257 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 1890
  طلق کی پد پاناسونیک 1890 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 1743
  طلق کی پد پاناسونیک 1743 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 1283
  طلق کی پد پاناسونیک 1283 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 1232
  طلق کی پد پاناسونیک 1232 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۹,۰۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 1200
  طلق کی پد پاناسونیک 1200 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
   طلق کی پد پاناسونیک 2260
  طلق کی پد پاناسونیک 2260 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  طلق کی پد پاناسونیک 2100
  طلق کی پد پاناسونیک 2100 طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
   معرفی طلق کی پد پاناسونیک :

   چنانچه ذغال زیر  پد لاستیکی  تلفنهای پاناسونیک از بین برود و شماره گیری سخت شود از این طلق استفاده میشود. طلق کی پد زیر پد لاستیکی قرار میگیرد.
   طلق کی پد تلفن پاناسونیک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده