هرزگرد کوزه ای تلفن
  هرزگرد کوزه ای تلفن ضد تاب خوردگی سیم تلفن
  ضد تاب خوردگی سیم تلفن

   معرفی هرزگرد کوزه ای تلفن :

   برای جلوگیری از تاب خوردن بند خط از هرزگرد استفاده می شود . به این صورت که هرزگرد با قرارگرفتن در محل اتصال بند گوشی به اسکلت گوشی مانع از تاب خوردگی بند خط بر اثر استفاده می شود .

   هرزگرد تلفن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده